Проектот – Граѓанинот на прво место1 се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците
на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел по-
добро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Проектот се спроведува во 8-те урбани центри во земјата: Скопје, Битола, Велес, Куманово, Струмица, Струга, Тетово и Штип.