Цивика мобилитас објавува повик за доделување мали грантови [ЦМ-МАК-02].

Пријави можат да поднесат граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); Покрај водечката организација, во пријавите можат да се вклучат и соработници.

Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас:

  • Општа цел – Општествените промени во Македонија се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, од кои произлегува потранспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво;
  • Резултат 1 – Опкружување за граѓанското општество: Околината за развој на граѓанско општество е подобрена преку создавањето на механизми за подобра соработка меѓу властите и граѓанските организации и преку зголемено државно финансирање на граѓанското општество;
  • Резултат 2 – Граѓански ангажман: Граѓанските организации создаваат силни конституенти и со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман во граѓанските иницијативи, вклучително и волонтерството;
  • Резултат 3 – Соработка: Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи на граѓанското општество;
  • Резултат 4 – Граѓанско учество: Граѓанските организации активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон подобрени политики и практики.

Повикот се состои од Водич за апликантите и Образец за концепт.

Времетраењето на активностите од овој повик треба да биде најмалку 3, а најмногу 12 месеци.

Грантовите не смеат да ја надминат сумата од 330.000 денари. Расположливиот вкупен износ за овој повик е 13.200.000 денари.

Овој Повик за предлози нема одреден краен рок. Сепак, земајќи го предвид периодот на спроведување на програмата Цивика мобилитас и времетраењето на грантот, овој Повик за предлози ќе биде отворен до 30 јуни 2022 г. Пријавите може да бидат доставени во кое било време до овој датум. Комисијата за избор на малите грантови ќе носи одлуки на квартално ниво, после крајот на секој календарски квартал (30.9; 31.12; 31.3; 30.6).

Пријавите се доставуваат на електронската адреса: cm-mak-02@civicamobilitas.mk