Извештајот „Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество за Западен Балкан“ претставува продолжување на започнатите напори на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество и Универзитетот од Лондон „Queen Mary“ од истражувањето за пилот-студијата „Донаторски стратегии и практики во развојот на граѓанското општество на Балканот. Граѓанското општество изгубено во преводот?“1. Пилот-студијата, која беше спроведена во 2011 г., покажа дека Европската Унија (ЕУ) не е само највлијателниот донатор во однос на висината на износот и разновидноста на дадената помош, туку дека поддршката ја насочува и одредува агендата за присуството и интервенциите на другите донатори.