fbpx
x
Мени

Институционални грантови

Здружение на граѓани за локален и рурален развој, Тетово

Вкупен буџет:  3.978.720 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Здружението за локален и рурален развој е граѓанска организација која е основана во 2006 година и се занимава со унапредување на родовите прашања на локално и на национално ниво. Организацијата има активен придонес во надминување на патријархалните вредности особено во руралните средини како и […]

Совет за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци

Вкупен буџет:  3.941.741 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Советот за превентива против  малолетничка деликвенција (СППМД) е невладина организација во која на доброволна основа членуваат граѓани од Република Северна Македонија. Мотивот за ваков вид на организација пред се`е уникатноста на идејата за борба против детско престапништво и создавање на целосно нов кодифициран казнен […]

Здружение Специјална Олимпијада – Македонија Скопје

Вкупен буџет:  3.955.935 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Специјална олимпијада Македoнија е невладина организација која ги сервисира потребите на лицата со пречки во развојот, со цел нивна социјализација и интеграција во заедницата преку спорт и рекреација. Формирана е во 2003 година под акредитација на Специјална олимпијада, но, во 2010 година е пререгистрирана […]

Здружение-Центар за истражувачко новинарство СКУП-МАКЕДОНИЈА, Скопје

Вкупен буџет:  4.000.000 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА СКУП Македонија е невладина и непрофитна организација чија цел е да го унапредува, поддржува и поттикнува истражувачкото новинарство. Нејзина задача е да им дава поддршка на новинарите во секојдневната работа, да им помага финансиски или професионално во промовирањето на истражувачкото новинарство во земјата и […]

Рурална Коалиција Куманово

Вкупен буџет:  3.506.992 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА „Рурална Коалиција Куманово“ е чадор организација на 40 локални здруженија кои делуваат во секторот земјоделство и рурален развој. Како препознатлива и влијателна организација опфаќа повеќе сегменти на делување започнувајќи од „грас рут“ (grass root) активности и иницијативи, па се до истражувања, следење на состоjбите […]

Ромска Асоцијација за жени и млади – ЛУЛУДИ

Вкупен буџет:  3.781.174 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Ромска асоцијација за жени и млади (РАЖМ) „ЛУЛУДИ“ е невладина, доброволна, непрофитна,  непартиска и  независна  граѓанска организација формирана како потреба за промени и поддршка на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените Ромки во Р.С. Македонија, вклучувајќи ги и младите Роми, се со […]

Кризен Центар „Надеж“, Скопје

Вкупен буџет:  3.963.600 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Кризен центар „Надеж” е здружение кое има 18 годишно искуство во обезбедување на директна поддршка на жртвите на семејно насилство, како и превентивно работење со цел прекинување на кругот на насилство. Интегрираниот пристап во нашата работа се гледа во поддршката на жртвите на семејно […]

Здружение за унапредување на земјоделските задруги МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ Скопје

Вкупен буџет: 3.424.500 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Македонската асоцијација на земјоделски задруги – МАЗЗ ја консолидира работата на земјоделските задруги и нивните членови за остварување на нивните индивидуални и меѓусебни права и интереси на модерен и демократски начин и придонесува за развој на одржливо земјоделство и квалитет на животот. Целта на […]

Здружение на граѓани за промовирање и заштита на културните и духовните вредности ЛЕГИС Скопје

Вкупен буџет:  3.917.760 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА „Легис“ е здружение на граѓани кое обезбедува помош, поддршка, заштита и застапување на најранливите категории на граѓани во Република Северна Македонија. Заштита на најранливите категории на граѓани, вклучително и бегалци и мигранти; Владеење на правото; Промовирање на инклузија, спречување на дискриминација и нетолеранција; Зајакнување […]

Здружение за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен

Вкупен буџет:  3.639.448 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен придонесува во развојот на културата и културните институции, во демократизацијата и децентрализацијата на културата, кон еднаков пристап до култура во општеството посебно до маргинализираните групи, кон развојот на културните политики на локално и национално ниво […]

1 2 3