Вкупен буџет:  3.917.760 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

„Легис“ е здружение на граѓани кое обезбедува помош, поддршка, заштита и застапување на најранливите категории на граѓани во Република Северна Македонија.

 • Заштита на најранливите категории на граѓани, вклучително и бегалци и мигранти;
 • Владеење на правото;
 • Промовирање на инклузија, спречување на дискриминација и нетолеранција;
 • Зајакнување на интеракцијата и продлабочување на соработката помеѓу припадниците на различните заедници и социјални групи во Република Северна Македонија.

КОНСТИТУЕНТИ

Ранливи категории на граѓани од локалните заедници во кои е активна ЛЕГИС Скопје (лица кои живеат во сиромаштија, лица со посебни потреби, самохрани родители и многудетни семејства кои се соочуваат со егзистенцијални проблеми).

Бегалци, баратели на азил и мигранти кои престојуваат на територијата на Република Северна Македонија.

Млади луѓе припадници на сите етнички заедници и социјални групи.

РЕЗУЛТАТИ

 • Проектот ќе придонесе кон институционалниот развој и организациско јакнење на организацијата;
 • Зајакнато е граѓанското учество на локално ниво со промовирање учество на лица од ранливите категории на граѓани во креирање на политиките и донесување на одлуките на локално ниво;
 • Соработката на организацијата со други граѓански организации е зајакната преку граѓански сојузи;
 • Зголемена вклученост на бегалците и барателите на азил во општествениот живот преку подобрени можности за вработување;
 • Зголемено граѓанско учество преку членството и волонтерство (изградба на силни конституенти);
 • Диверзификација на изворите на финансирање на организацијата како чекор кон обезбедување финансиска одржливост;
 • Резултатите од проектот се соодветно дисеминирани до пошироката јавност, надлежните институции, други граѓански организации и сојузи и медиумите;
 • Проектот е имплементиран навремено, со соодветен квалитет, ги има постигнато специфичните цели и очекуваните резултати.

Веб страна