Вкупен буџет:  3.781.174 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Ромска асоцијација за жени и млади (РАЖМ) „ЛУЛУДИ“ е невладина, доброволна, непрофитна,  непартиска и  независна  граѓанска организација формирана како потреба за промени и поддршка на потребите и проблемите со кои се соочуваат жените Ромки во Р.С. Македонија, вклучувајќи ги и младите Роми, се со цел подобрување на статусот на жената Ромка во општеството и семејството, како и зголемување на нивото на едукација на младите Роми преку заедничка соработка со други невладини организации и институции во државата.

Општите цели и задачи на здружението се да создава услови и организиран настап за постојани активности на жените и младите, како и да ги следи, проучува и иницира прашањата што бараат општествено разрешување, а непосредно се поврзани со унапредување на општествено- социјалната и економската положба на жените и младите.

Мисијата на РАЖМ „Лулуди“ е подобрување на статусот на жената Ромка и младите Роми во општеството и семејството, преку нивно целосно вклучување во општествените текови, а во соработка со други организации и институции на локално, национално и меѓународно ниво.

КОНСТИТУЕНТИ

Ромската заедница, жени Ромки, млади Роми, маргинализирани групи.

РЕЗУЛТАТИ

  • Унапредени вештини за застапување за промена/ подобрување на регулативата;
  • Развиени вештини за раководење со проектен циклус на РАЖМ „Лулуди“;
  • Унапредена финансиска одржливост на РАЖМ „Лулуди“;
  • Развиени вештини и практики за обучување и развој на вештини од страна на тимот на РАЖМ „Лулуди“ кон своите целни групи.

Веб страна