Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) ќе почнат со спроведување на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази“. Во текот на проектот ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за вклучување на граѓанските организации во процесот.

Активностите ќе се спроведуваат во период од јануари 2017 до декември 2019 година. Проектот со буџет од 332.099 евра е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од 298.889 евра.

Проектните активности вклучуваат вмрежување на граѓански организации, спроведување на ПВР во сенка, анализа на досегашното спроведување на ПВР во земјата, обука на граѓански организации за учество и надгледување на процесот и подигнување на јавната свест за придобивките од ПВР и проблемите во спроведувањето.

Крајни корисници на проектот се граѓаните со тоа што доброто спроведување на ПВР ќе придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемување на граѓанската вклученост, законската сигурност, транспарентноста на политичките процеси и подобро финансиско планирање. Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од граѓанското општество и државните институции.

Наодите од активностите кои ќе се спроведуваат во рамки на проектот ќе бидат достапни на интернет страниците на ИДСЦС и ЦЕА.

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје е корисник на институционален грант, додека Центар за економски анализи е корисник на специфичен акциски грант на Цивика мобилитас.