fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и останати маргинализирани групи во Република Македонија АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА - Скопје

Здружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и останати маргинализирани групи во Република Македонија АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА - Скопје

Здружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и останати маргинализирани групи во Република Македонија АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА - Скопје
Асоцијација Мисла
Civil association for support of persons suffering mental illness and other marginalized groups ASSOCIATION MISLA - Skopje
Association Misla
2017
Здружение на граѓани
Димитар Илчов, Претседател
4038017511876
7184808
ул. Рокомија бр. 84а Бутел, Скопје
Бутел
Скопски
Димитар Илчов, Претседател 070 697 839 dilccov@gmail.com
02 2782882

Асоцијација Мисла од Скопје е здружение кое се занимава со застапување на лица со ментални болести и со социјално претприемништво.
Визијата на здружението е да се оствари самоодржливост и да се постигне значаен социјален импакт врз општеството во Македонија.
Мисијата на здружението е социјална инклузија на маргинализирани групи во општеството преку активности на социјално претприемништво.

Вработување

Здравје и здравствена заштита

Култура

Лица со посебни потреби

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Лица со болести

Лица со посебни потреби

Медиуми

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

6

3

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација