fbpx
x
Мени
Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“

Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“

Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“
Ајде Македонија
Association for clean environment \"Let\'s do it Macedonia\"
2011
Асоцијација на граѓански организации
Блаже Јосифовски, Претседател
4080011525596
6750710
ул. Народен фронт бр.17/1-15
Центар
Скопски
Блаже Јосифовски, Претседател, 075 288 104, blaze@ajdemakedonija.mk
078 259 528

Поставивме цели за нашите три основни стратегии за креирање на јавна свест и обезбедување едукација за одржливи практики со отпад, активирање на граѓанското учество преку одржливи отпадни практики и развој и спроведување на одржливи услуги во врска со отпадот. Со цел да извршиме влијание во овие три основни стратегии разбираме дека е императив да ги изградиме внатрешните капацитети и да воспоставиме организациски практики како основа за преземање напори за исполнување на визијата за Македонија без отпад.

Главна цел 1
Зајакнување на внатрешнoто знаење и вештини за одржливи отпадни практики во земјата и во странство.
Специфична цел А
Зголемување на организациски знаења на одржливите отпадни практики за поддршка на подигањето на свеста и учеството на граѓаните.
Главна цел 2
Создавање на работна култура на високи перформанси во насока на одржлива долгорочна реализација на организациската визија.

Специфична цел:
Воведување на ефикасни и ефективни процеси и процедури за да се постигнат одржливи работни практики.
Главната цел 3:
Едуцирање на јавноста за социјалните, економските и еколошките придобивки кога отпадот се реализира како ресурс
Специфична цел:
Подигање на севкупната општествена свест за позитивно влијание од третирање на отпадот од изворот
Главната цел 4:
Воведување на одржливи практики со отпадот со фокус на намалување, повторна употреба и рециклирање на секојдневните ресурси
Специфична цел:
Помагање на луѓето да носат повеќе еколошки свесни одлуки за тоа како да се гледа на отпадот како корисен ресурс
Главната цел 5:
Создавање економски, социјални и еколошки бенефиции за Македонија, преку спроведување на одржливи отпадни практики.
Специфична цел:
Воведување на одржливи отпадни практики во организации, општини и други ентитети низ Македонија.

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Општини/единици на локална самоуправа

Сиромашни лица

Објавено пред 3 годинаи Нахрани 10.000
Објавено пред 3 годинаи Нахрани 10.000
Објавено пред 3 годинаи Нахрани 10.000