fbpx
x
Мени
НЕКСУС - Граѓански Концепт

НЕКСУС - Граѓански Концепт

НЕКСУС - Граѓански Концепт
НЕКСУС
NEXUS - Civil Concept
2016
Здружение на граѓани
Афродита Муслиу, Претседател
4080016559138
7130813
Васил Ѓоргов 33/37
Центар
Скопски
Афродита Муслиу, претседател, 070 999 425, nexus.civil.concept@gmail.com
070 999 425

З.Г. НЕКСУС - Граѓански Концепт е непрофитна, невладина и непартиска организација чија основна цел е примоција и унапредување на Демократијата. Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството кое живееме. Нашата мисија е враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите, во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.
Цели на организацијата: Јакнење на капацитетите на граѓаните и граѓанските ирганизации; Развивање на свеста кај граѓанинот за можноста да прави промени во системот на вредности во општеството; запознавање на младите и граѓаните со нивните основни човекови права загарантирани со Устав и закон; Отстранување на говорот на омраза и разликите по етничка, верска и политичка основа; Волонтерство и практиканство; поттикнување на национална и регионална мултикултурна и мултиетничка соработка; промовирање на европски стандарди и принципи, согласно европските регулативи и договори; европеизација; инвестирање и градење на сопствените капацитети како одговор на актуелните предизвици во општеството;
преку
Учество во промоција и поддршка на процесот на донесување на одлуки и јавни политики; активна сиработка со сите меѓународни, тинк тенк, невладини организации, фондации и здруженија на граѓани, правни и физички лица, државни тела, институции и приватен сектор, со цел реалузација и постигнување на целите на организацијата; развивање на проекти, независни истражувања, настани, дискусии и јавни дебати; активно следење на европските трендови за постојана надградба со најновите методи и техники за постигнување на целите на организацијата.

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Друго

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Објавено пред 4 годинаи Platforma RAPORTO.MK
Објавено пред 6 годинаи Коментар
Објавено пред 4 годинаи Platforma RAPORTO.MK
Објавено пред 6 годинаи Коментар
Објавено пред 4 годинаи Platforma RAPORTO.MK
Објавено пред 6 годинаи Коментар