fbpx
x
Мени
граѓанска организација -Младински совет на општина Боговиње-

граѓанска организација -Младински совет на општина Боговиње-

граѓанска организација -Младински совет на општина Боговиње-
ZG Mladinski Sovet
Citizens association -Youth council of the municipality of bogovinje-
2022
Граѓанска организација
Diturim Xheladini - president of the Organization
4035022505141
7595700
1220
Боговиње
Полошки
дитурим џеладини +38970543276 diturim.xheladini@hotmail.com
+38970543276

Подобрување на квалитетот на животот на младите во општина Боговина.
Зголемување на активното учество на младите во важни процеси на одлучување за прашања и
интересите на младите во општина Боговина.
Создавање механизми за еднакви можности за информирање на младите на ниво на Општина
Боговина.
Зајакнување на соработката помеѓу локалната самоуправа, невладините организации, приватниот сектор
и други правни лица кои работат во општина Боговина.
Подигнување на свеста кај жителите за поголема вклученост во културните и спортските активности.
Запознавање со културните вредности на етничките заедници во Република Македонија преку растот на
културни активности.

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација