Апликантите треба да испратат само една пријава без разлика како ќе аплицираат (како апликант или партнер) на одреден повик за институционални, акциски или специфични акциски грантови, додека за малите акциски и за ад хок грантовите може да се поднесат повеќе пријави.