Оваа студија ја анализира во детали состојбата со слободата на говорот и слободата на медиумите во Македонија во последните три месеци од 2016 година и првите девет месеци од 2017 гoдина. Во студијата се анализира законската рамка поврзана со слободата на говорот, социоекономската положба и безбедноста на новинарите и е надополнување на минато-годишната студија на ЗНМ „Показатели за степенот на слободата на медиумите и за безбедноста на новинарите во Македонија”. Главната цел на ова второ истражување е да ги идентификува промените и да направи споредба со нивото на медиумските слободи и безбедноста на новинарите од 2016 година. Во него се идентификувани клучните проблеми и предизвици и се препорачуваат мерки што треба да се преземат за да се подобри состојбата во медиумскиот сектор во Македонија.