Коалицијата ,, Сите за правично судење” во 2007 година спроведе пилот фаза за ,, Проценка од потребата за развој на програма за набљудување на судски постапки во врска со корупцијата, во Република Македононија”и како резултат на тоа во 2008 година започна со набљудување на предмети од областа на организираниот криминал и корупција.