fbpx
x
Мени

Акциски грантови

Фондација за медиуми и граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1.800.000 МКД Времетраење: 14 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на акцијата се: Новинари од различни медиуми од целата држава, претставници од граѓанските организации, членки на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), но и други граѓански организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост и претставници на релевантни државни институции […]

ХУМАНИТАРНО И ДОБРОТВОРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА РОМИ – МЕСЕЧИНА – ГОСТИВАР

Вкупен буџет: 1.782.500 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целна група на проектот се лица неевидентирани во матичната книга на родени, граѓанските организации кои се активни по ова прашање, како и надлежните институции во Република Северна Македонија. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС РЕГИСТРИРАЈ СЕ – БИДИ ВИДЛИВ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во февруари 2020 […]

МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје

Вкупен буџет: 1.798.005 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целните групи на оваа акција се поделени на директни и индиректни. Директна целна група се лицата кои работат во Општинските совети за превенција на детско престапништво. Индиректни целни групи се децата, останатите здруженија на граѓани, државните институции и пошироката јавност. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ПРЕВЕНЦИЈА […]

Македонија 2025 – Огранок во Република Македонија

Вкупен буџет: 1.707.338 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целната група се организациите на работодавачи и стопанските комори, Економско-социјален совет, граѓанските организации кои работат на полето на економија, сметководители и адвокатски друштва, како и државни институции надлежни за спроведување на политики кои се однесуваат на економијата. Институциите клучни за намалување на бироктратскиот товар; ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ – ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ, ГЕВГЕЛИЈА

Вкупен буџет: 1.798.000 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението „Центар за климатски промени“ се граѓанските организации кои работат во полето на животна средина, одржлив развој, енергија и земјоделство. Министерство за животна средина и просторно планирање со јавните органи во рамки на својата организација (Управа за животна средина и Државен инспекторат за животна средина). […]

Здружение – Балкански Институт за Регионална Соработка БИРС

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Контитуенти се жителите на населените места на Шар Планина, граѓаните, институциите, експертите, невладини организации кои специфично се грижат за биодиверзитетот на Шар Планина и други општествени фактори кои ја поддржуваат идејата и акцијата за зачувување на еко-рамнотежата во овој масив. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ШАР […]

Здружение за развој на слободно информациско општество – Слободен Софтвер Македонија Скопје

Вкупенбуџет: 329.000 денари Времетраење: 01.07.2020 – 30.01.2020 КОНСТИТУЕНТИ Конституенти се сите индивидуи во републиката кои веруваат и се залагаат за начелата на слободен софтвер. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНА ИДНИНА ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА И покрај постоењето на Стратегија за отворени податоци 2018-2020 и сајт www.otvorenipodatoci.gov.mk на којшто се […]

Здружение Мировна акција Прилеп

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целната група на оваа акција се наставници и наставнички по предметот историја од основните и средните училишта од земјава. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ТОЛКУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ИСТОРИЈА НА СОВРЕМЕНОТО ВРЕМЕ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Предметот Историја не е вклучен во стратешките приоритети на […]

Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ Делчево

Вкупен буџет: 1.799.008 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2022 КОНСТИТУЕНТИ Шест Мали групни домови, по еден во Берово и Штип, и четири во Скопје. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Инклузивен Мост 18 ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Со 18 годишна возраст штитениците на Малите групни домови добиваат еднократна парична помош  од државата согласно Законите од […]

Асоцијација за чиста животна средина АЈДЕ МАКЕДОНИЈА Скопје

Вкупен буџет: 1.748.480 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 30.11.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целните групи се социјално најзагрозените категории, бездомните лица, стари и изнемоштени лица. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Одржлива мрежа за спасување на храна ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Последиците од недостигот на храна и постоењето на недоволна исхранетост е застапено кај 21 % од популацијата […]

1 2 3 4