Вкупен буџет: 1.798.005 МКД

Времетраење: 18 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Целните групи на оваа акција се поделени на директни и индиректни.

Директна целна група се лицата кои работат во Општинските совети за превенција на детско престапништво.

Индиректни целни групи се децата, останатите здруженија на граѓани, државните институции и пошироката јавност.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Во Република Северна Македонија општински совети за превенција на малолетничко престапништво се формирани само во 18 општини, а дел од нив се нефункционални, иако се формирани. Изработката на програми е формална обврска на надлежните органи, но податоците од локално ниво, што ќе бидат предмет на анализа во овој проект, ќе овозможат таргетирање на најзастапените ризик фактори во конкретната локална самоуправа. Затоа се опфатени четири плански региони, за да се добијат пореални податоци и слика за она што се случува во областа детското престапништво и процесот на негова превенција.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Намалување на детско престапништво.

Специфична цел/и: Мапирање на локалните ризици за појава на детско престапништво и подобрување на институционалната клима.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Идентификувани ризици за детско престапништво во четири плански региони: Скопски, Југозападен, Полошки и Вардарски;
 2. Изготвена публикација со сумарна анализа од спроведеното истражување;
 3. Функционалност на Советите за превенција на детско престапништво;
 4. Изработена пилот-програма за превенција на детско престапништво за 2021-2022;
 5. Изработена интерактивна мапа за прикажување на факторите за детско престапништво.

АКТИВНОСТИ

 1. Утврдување на методологија за истражување;
 2. Изработка на прашалници;
 3. Спроведување полу-структурирани интервјуа со директори на центри за социјални работи (ЦРС), со директори на средни училишта (гимназии и средни стручни училишта) и сектори за внатрешни работи и потпишани меморандуми за соработка со четири директори на Центри за социјални работи;
 4. Прибирање, селектирање, обработка и изведување заклучоци од добиените податоци;
 5. Изработка на инфографици и дистрибуција на публикацијата до сите Центри за социјални работи.
 6. Остварена соработка со Советите за превенција на детско престапништво и изработка на модел-деловник за работа на Советите за превенција на детско престапништво;
 7. Компаративна анализа на програми за превенција на детско престапништво;
 8. Анализа на релевантни документи на меѓународен план;
 9. Нацрт на пилот-програма за превенција на детско престапништво;
 10. Презентација на пилот-програма за превенција на детско престапништво преку веб-страницата и социјални медиуми и праќање на пилот-програмата до релевантните институции;
 11. Сумирање на податоци од публикацијата;

Веб страна