Вкупен буџет: 1.799.008 МКД

Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2022

КОНСТИТУЕНТИ

Шест Мали групни домови, по еден во Берово и Штип, и четири во Скопје.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Инклузивен Мост 18

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Со 18 годишна возраст штитениците на Малите групни домови добиваат еднократна парична помош  од државата согласно Законите од социјална заштита во висина од 180.000 денари. Од истражувањето направено од страна на ЈУ Завод за социјални дејности -Скопје, утврдено е дека 95% од децата оваа парична помош ја трошат во првите три месеци од напуштање на домот, претежно за скапи телефони, лап топ гардероба и лични потреби, што ги доведува во состојба на повторен социјален ризик.

Можни причинители кои се детектирани се: средината на живеење, отсуството на менаџирње со пари на помлада возраст, ниско ниво на мотивираност и поддршка за личен развој, отсуство на информација за претприемништво, отсуство на економска одговорност кај децата, присуство на несигурност за преземанње конкретни чекори за социјално претприемиштво и самовработување, како и други разбирливи предизвици кој се последица од животот на оваа популација.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел– Да се создаде поттикнувачко правно и професионално опкружување за развој на социјално претприемништво како можност за вработување  на деца без родители и родителска грижа.

Специфична цел– Да се создаде едукативна програма за јакнење на капцитетите на децата без родители и родителска грижа за пазарна и социјално пазарна економија  во долгорочен план.

Резултати

  • Идентификувани слаби и јаки страни на основ на околина, личен развој и алтернативни можности, и донесени заклучоци со препораки за идни акции;
  • Создадена Едукативна програма за економско опкружување на деца без родители и родитеслка грижа;
  • Подигнато ниво на знаење и одговорност за  економско опкружување на деца без родители.

АКТИВНОСТИ

  1. Скрининг процес, анкета и интервју;
  2. Реализација на 9 работилници на стручен тим, соработници, консултанти за разработка на програмата;
  3. Едукација и тренинг за 30 вработените лица;
  4. Реализација на програмата „Мост 18“;
  5. Реализација на пилот -бизнис планови.

Веб страна