Вкупен буџет: 1.798.000 МКД

Времетраење: 18 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Конституенти на здружението „Центар за климатски промени“ се граѓанските организации кои работат во полето на животна средина, одржлив развој, енергија и земјоделство.

Министерство за животна средина и просторно планирање со јавните органи во рамки на својата организација (Управа за животна средина и Државен инспекторат за животна средина).

Други јавни тела кои имаат надлежности во животната средина и климатските промени.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

ГРАЃАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЗА ПОГЛАВЈЕ 27

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Проектните активности ќе придонесат за обезбедување учество на граѓанското општество во креирањето и донесувањето на одлуки кои се однесуваат на процесот на преговарање за влез во Европската Унија и тоа за Поглавје 27-Животна средина и климатски промени.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Зајакнување на улогата на граѓанските организации (ГО) од областа на животната средина во процесот за приближување и подготовка за преговори со ЕУ за Поглавје 27.

Специфична цел: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации (ГО) за приближување кон ЕУ преку стимулирање на соработка помеѓу граѓанските организации (ГО) за формулирање и комуникација на заеднички ставови за животната средина и подигнување на свеста на пошироката јавност.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Зајакнати капацитети на македонските граѓански организации за следење на преговорите со ЕУ за Поглавје 27;
 2. Зголемена свесност на граѓански организации за важноста во преземањето активна улога во преговорите со ЕУ;
 3. Зголемена свесност на пошироката јавност за придобивките од пристапувањето во ЕУ;
 4. Зголемена соработка помеѓу граѓански организации и релевантните власти за комуникација на заедничките ставови за прашања од областа на животната средина.

АКТИВНОСТИ

 1. Информативна средба за отпочнување на проектот;
 2. Семинари за градење на капацитети на граѓанските организации;
 3. Повик за формирање национална мрежа на граѓански организации;
 4. Прирачник за следење на преговорите со ЕУ за Поглавје 27;
 5. Работилница за формирање на националната мрежа на граѓански организации;
 6. Состаноци со надлежните органи;
 7. Подготовка на комуникациска стратегија;
 8. Подготовка на нацрт извештај;
 9. Објавување на извештајот за позицијата на граѓанските организации;
 10. Развивање веб-страница на проектот;
 11. Официјална презентација на извештајот;
 12.  Подготовка на соопштенија за печат.

Веб страна