Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1.800.000 МКД

Времетраење: 14 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Конституенти на акцијата се: Новинари од различни медиуми од целата држава, претставници од граѓанските организации, членки на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), но и други граѓански организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост и претставници на релевантни државни институции кои креираат и спроведуваат политики за унапредување на правата на лицата со попреченост.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Партнерство, застапување и комуникација за ефикасна инклузија на лицата со попреченост

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Акцијата се однесува на следните теми: застапување за правата на лицата со попреченост; подобрување на перцепцијата во јавноста за правата на лицата со попреченост и кревање на јавната  свест;  унапредување на знаењата и вештините на новинарите за практикување инклузивно новинарство базирано на човекови права; зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации што ги застапуваат правата на лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции; ефикасно вмрежување и подобрена комуникација меѓу граѓанските организации; поттикнување граѓански ангажман и граѓанско учество во сферата на заштитата на правата на лицата со попреченост.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Ефикасно застапување на правата на лицата со попреченост во јавната сфера.

Специфична цел/и: Воспоставување суштинска соработка помеѓу ГО што ги застапуваат лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции преку вмрежување, заедничка координација и практикување новинарство засновано на човековите права.

РЕЗУЛТАТИ

  1. Зголемена комуникација и соработка меѓу граѓанските организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции;
  2. Зајакнати вештини на новинарите за практикување на инклузивно новинарство базирано на човековите права;
  3. Унапредена перцепција во јавноста за правата на лицата со попреченост целосно да учествуваат во социјалниот, културниот и  политичко-економскиот живот на заедницата;
  4. Подобрени комуникациски вештини на граѓанските организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост.

АКТИВНОСТИ

  1. Обука за зајакнување на механизмите за соработка помеѓу граѓанските организации што ги застапуваат правата на лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции;
  2. Обука за инклузивно новинарство, за новинари и претставници на граѓанските организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост;
  3. Продукција на видео-стории на теми поврзани со социјалната инклузија на лицата со попреченост;
  4. Продукција на видео-кампања за застапување на правата на лицата со попреченост;
  5. Подготовка на комуникациска стратегија и воспоставување ефикасни канали на дигитална комуникација за потребите на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ).

Веб страна