Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1,798,099 МКД

Времетраење: 15 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Директни конституенти се жени и девојки од Република Северна Македонија.

Како индиректни конституенти ќе бидат вклучени граѓанските организации, медиумите, новинарите и надлежните институции: Министерство за здравство, Институт за јавно здравје, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за образование и наука.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Крај за менструална сиромаштија – Застапување за намалување на менструалната сиромаштија во РСМ

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Акцијата ќе овозможи општествени промени преку креирање на функционални механизми и мерки за подобрен пристап на жените и девојките до средства за менструална хигиена што директно ќе придонесе кон намалување на менструалната сиромаштија во РСМ.

Акцијата ќе придонесе кон формирање на неформална национална мрежа од граѓански организации, експерти и поддржувачи која аргументирано и конструктивно ќе застапува и  соработува со институциите и ќе ги советува за тековни и итни прашања од клучна важност поврзани со родовата еднаквост.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Унапредување на пристапот до средства за менструална хигиена на жените и девојките во РСМ и адресирање на менструалната сиромаштија преку подигање на јавната свест и промени во политиките кои ќе доведат до социјално – инклузивно управување и унапредување на родовата еднаквост.

Специфична цел/и: Да се креираат функционални механизми и мерки за пристап на жените и девојките до средства за менструална хигиена и отворање на јавна дебата за менструалната сиромаштија.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Сеопфатна студија за пристапот до менструална хигиена во Република Северна Македонија, проценка на состојбите со менструалната сиромаштија и препораки за унапредување на политиките;
 2. Отворена дискусија во јавната сфера за менструалната сиромаштија и за зголемување на  пристапот до средствата за менструална хигиена;
 3. Воспоставена неформална национална платформа за заедничко креирање мерки и политики за подобрен пристап до средства за менструална хигиена преку активно вклучени претставници на граѓанскиот сектор и носители на одлуки од надлежните институции;
 4. Започнат процес на застапување за прифаќање и воведување на функционални механизми и мерки за подобрен пристап на жените и девојките до средства за менструална хигиена и намалување на манструалната сиромаштија.

АКТИВНОСТИ

 1. Изработка на сеопфатна студија за пристапот до менструална хигиена во Република Северна Македонија како основа за согледување на состојбите со менструалната сиромаштија;
 2. Дизајн на методологија;
 3. Оnline анкета за пристапот до менструална хигиена кај девојки и жени;
 4. Проценка на трошоците за менструална хигиена;
 5. Национално репрезентативна анкета за пристапот до менструална хигиена кај девојки од средни училишта;
 6. Организирање на јавен настан за промоција на студијата;
 7. Спроведување на национална кампања за подигнување на свеста за потребата од пристапна менструална хигиена и отворање на прашањето за менструалната сиромаштија во јавната сфера;
 8. Креирање неформална национална платформа за застапување за прашањето за подобар пристап до менструална хигиена;
 9. Организирање на средби со потенцијални соработници и поддржувачи;
 10. Потпишување на меморандуми за соработка на организацијата со членовите на мрежата новоформираната мрежа како и со институциите преку кои ќе се адресира ова прашање (МЗ, ИЈЗ, МТСП, МОН);
 11. Започнување на процес нс застапување за вклучување на мерки и решенија во националните стратешки документи кои би требало да го регулираат ова прашање за крај на менструалната сиромаштија;
 12. Креирање на пакет мерки за унапредување на пристапот до менструална хигиена;
 13. Застапување за вклучување на прашањето за подобар пристап до менструална хигиена во новата Национална Стратегија за сексуално и репродуктивно здравје 2020-2030;
 14. Застапување за измени и дополнување на Законот за данок на додадената вредност.

Веб страна