Какви се искуствата на граѓаните со јавните услуги❓ Што функционира добро, а што може да се унапреди❓ Што се промени во јавнат администрација за време на пандемијата❓ Дали ранливите групи имаат еднаков пристап до услугите❓ 🎙 За своите искуства говорат граѓани од целата територија на земјата.

Повеќе: [Видео] Лични приказни на граѓаните: Искуства со јавните услуги во Северна Македонија