Општата цел на акцијата е да се поттикне родово-одговорно планирање кое одговара на различните потреби на жените и мажите на локално ниво.

Акцијата ќе биде насочена кон вклучување на родот во програмирањето преку конкретни интервенции на три фронта: 1) Подобрување на одговорноста на локалните власти во спроведувањето на нивните заложби за родова еднаквост, 2) Зајакнување на локалните жени и мажи да ги изразат своите потреби и приоритети низ процесот на партиципативно планирање и 3) Зајакнување на локалните засегнати страни со капацитети за следење на родово-одговорниот процес на планирање.

Времетраење: Јануари 2022 – Февруари 2023

Донатор: Реактор преку Европската унија и Шведската агенција за меѓународна развојна соработка

Повеќе тука – Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево.