Институтот за европска политика објавува повик за експерт/и за подготовка на анализа за статусот на имплементација на реформите поврзани со медијација. Повикот се објавува во рамките на проектот „Медијација, без дилема!“, финансиран од амбасадата на Кралството Холандија.

Целта на задачата е да се подготви анализа на статусот на имплементација на реформите за медијација предвидени во Стратегијата за реформи на правосудниот сектор 2017-2020 година со Акциски план. Експерт/ите ќе треба да спроведат канцелариско истражување за соодветните закони, меѓународни и национални документи и интервјуа со релевантни засегнати страни, со акцент на Министерството за правда, Комората на медијатори, судиите, медијаторите. Истражувањето ќе има цел да го анализира напредокот во процесите за реформа на медијацијата во земјата преку анализа на податоците од интервјуата и соодветните закони и документи. Анализата на политиката ќе ги вклучува наодите од фокус групата со претставници од бизнис секторот, која треба да ја спроведат експерт/ите со поддршка на ЕПИ.

При спроведувањето на активностите, експертoт/експертите треба да биде во редовна комуникација и координација со проектниот тим. Од избраниот кандидат/кандидати се очекува да ги изврши следните активности:

  • Анализа за статусот на имплементација на реформите за медијација предвидени во Стратегијата за реформи на правосудниот сектор 2017 – 2022 година со Акциски план. Експерт/ите ќе треба да спроведат канцелариско истражување за соодветните закони, меѓународни и национални документи и интервјуа со релевантни засегнати страни (најмалку 3 интервјуа), со акцент на Министерството за правда, Комората на медијатори, судиите, медијаторите. Истражувањето ќе има за цел да го анализира напредокот во процесите за реформа на медијацијата во земјата преку анализа на податоците од интервјуата и соодветните закони и документи. Анализата на политиката ќе ги вклучува наодите од фокус групата со претставници од бизнис секторот, која треба да ја спроведат експерт/ите со логистичка поддршка на ЕПИ.
  • Подготовка на прашалник и модерирање на фокус група со бизнис сектор. Логистиката за организација на фокус група, како и средствата ќе бидат обезбедени од ЕПИ.

На овој повик може да се пријави индивидуален експерт или група од експерти со најмногу 3 експерти кои ги исполнуваат условите.

Експертот/експертите кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови:

  • Најмалку високо обрaзование по општествени науки;
  • Најмалку 5 години работно искуство во активности поврзани со анализи, следење и евалуација на политики.
  • Предност ќе имаат кандидатите кои имаат спроведени истражувања поврзани со медијацијата.

Максималниот бруто износ за финализирање на активностите за кои ќе биде ангажиран експертот или групата на експерти не може да надмине 102250 денари.

Експертите е потребно да ги достават следните документи:

  1. Детално резиме (биографија), на македонски или англиски јазик, со преглед на релевантно искуство;
  2. Два контакти за препораки од претходно спроведени проекти/ангажмани;
  3. Организација и Методологија за развивање на задачата (Анекс 2);
  4. Финансиска понуда во форматот прикажан во Анекс 3.
  5. Пополнета и потпишана изјава од понудувачот (Анекс 4).

Документацијата треба да биде испратена на contact@epi.org.mk не подоцна од 30 август 2021 година, со предмет (subject): Пријава за експерт за подготовка на анализа за медијација.

ПОВИК