Демографската и комуналната анализа на најсиромашниот дел на населбата Горен Баир во Битола, покажа дека ромското население живее во очајна состојба: без или ограничен пристап до вода, комунални услуги, невработеност, па дури и без основно образование, кое патем е задолжително.
Надлежните институции, особено Министерство за образование и наука и Државниот просветен инспекторат, пред почетокот на новата учебна година, да најдат механизми за вклучување на малолетните деца кои не се вклучени во образовниот процес, а во населбата се застапени со дури 50%.
Демографската и комунална анализа на населбата Горен Баир е изработена од Регионално географско друштво „ГЕОСФЕРА“ – Битола во рамките на проектот „И на Баирот се може“ финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.
May be an image of text that says "демографско комунална анализа на населбата горен баир- битола анкетиранисе членови вашето семејство анаселоата набаирот членови семејство ce: вашето CE може! вработени колку членови на вашето семејство ce: 9% 1до63г. 1до50г. 9до30г. 5до18г. образование 91% оразование дали имате пристап до: невработени 51% повремено 65% каде одлагате цврстиот отпад? безобразование 49% малолетнико посетуваат собира комуналец наулица што наголем ризик вашата Crpyja канализација населба? надепонија изнаселбата ругнач поплави интернет Koj најголем проблем за вашиот дом пизганье/ерозија земиштето стапкан криминал зодговор (изградена однесодветниматериали) ΓΕΘϲΦΕрΑ битола поддржаноод"
May be an image of text that says "набаирот CE може! образовна структура на населението во населбата горен баир учество на малолетното население во образовниот процес инабаирот CE може! степен на образование на населението 10 10 20 30m легенда без малолетни деца 4малолетни деца настава малолетни деца кои посетуваат настава 3малолетнидеца 2малолетни деца 1малолетно дете пегенда 7членови 6членови 5членови 4членови o 3членови 2членови 。 1член асеоnтамакедонија образование образованите завршено образование завршен факултет регионалюотеографскодрушиво регионално геθсфера битола"
May be an image of map
May be an image of outdoors and text