Почитувани,

Центарот за економски анализи има потреба од изработка на методологија и алатки за тестирање на бихејвиористичкото однесување на даночните обврзници која ќе им помогне на општините за мобилизирање на локалните даночни приходи.

Повеќе за критериумите и опис на услугата на следниот линк:

Повик за краткорочни услуги