Да е здрава како дрен, да е светла како ден, да е стројна како бор, да е топла како збор, да е цветна како цвет, да е медна како мед, да е појна како пој, да е ројна како рој, да е дрочна како клас, да е крилна како глас, да е вирна како вир.

Повеќе на Новогодишна здравица