На порталот opendata.mk на Центарот за граѓански комуникации можете брзо и лесно да проверите колку плаќате дневно како даночен обврзник за функциите на централната власт. Со местење на подвижниот курсер на износот на вашата плата, автоматски ги добивате износите што дневно ги плаќате, преку придонесите и даноците, за секоја одделна функција на државата, според предвидените трошења на Буџетот за 2018 година.

Можете да проверите колку пари дневно давате за пензии, за здравство, за одбрана, за образование, но и за спорт и за заштита на животната средина. Ако знаеме колку плаќаме за секоја од овие функции ќе можеме повеќе да влијаеме врз поправилна дистрибуција на нашите пари според нашите потреби.

Исто така, на opendata.mk можете да најдете едноставен графички приказ на планираните трошења од Буџетот за 2018 година според секоја од функциите на државата.

Центарот за граѓански комуникации е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас. За повеќе информации погледнете го нивниот профил.