Иако постои добра законска регулатива во законот за буџетите и законот за финансирање на ЕЛС сепак, тие не се почитуваат до крај. Централната власт дополнително го поттикнува популизмот и клиентелизмот на локалната власт како и неетичкото однесување на избраните и именуваните функционери на локално ниво во ЕЛС и во комуналните претпријатија формирани од ЕЛС. Тоа е највидливо преку откупот на долговите на ЕЛС и комуналните претпријатија формирани од ЕЛС и преку непочитувањето на фискалните правила кои самата централната власт ги има донесено.

Сакајќи да укажеме на сериозноста на ситуацијата со јавните финансии на локално ниво, кое е најблизу до граѓаните, според утврдена методологија го измеривме Индексот за рано предупредување за клиентелизмот и популизмот на ниво на ЕЛС за 2022 година.

Прочитајте повеќе на следниот линк:

ИНДЕКС за рано предупредување за клиентелизам и популизам на ниво на ЕЛС 2022

The post Индекс на рано предупредување за популизам и клиентелизам на локално ниво 2022 appeared first on CEA – Center for Economic Analyses.