Вкупен буџет: 310.000 МКД

Времетраење: 1.12.2019 – 30.9.2020

Конституенти

Корисниците на Дневниот центар за Даунов синдром

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Транзиција кон независен живот на децата со Даунов синдром

За што е потребна акцијата

Лицата со Даунов синдром, како една од заедниците кои живеат на маргините на општеството, заслужуваат да добијат можност да ги уживаат своите права, да го почувствуваат достоинството и да бидат вклучени во општествената заедница. Од една страна, без минимум материјални ресурси, физички и општествени добра, невозможно е да се уживаат човековите, политичките, економските, општествените и културните права. Од друга страна, од особено значење е овие деца/лица да добиваат индивидуален третман бидејќи на таков начин ја добиваат соодветната поддршка согласно индивидуалните можности, способности и потреби.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Оспособување на децата со Даунов синдром за извршување на нивните секојдневни обврски.

Специфични цели:

 • Стекнување навики за одржување на редот и хигиената во домот;
 • Поддржана набавка на прехранбени намирници и подготвување елементарни јадења;
 • Подобрување на психофизичката состојба преку континуирани активни вежби.

Резултати

 1. Подобрување на способноста за артикулација на говорот;
 2. Стекнување навики за лична хигиена;
 3. Подготовка елементарни јадења;
 4. Комуникација и координација на активностите;
 5. Координација во микро и макро просторот, базична моторика и манипулација со објекти.

Активности

 1. Работа со логопед за македонски и албански јазик, преку чести индивидуални и групни вежби;
 2. Стекнување и подобрување на навиките за лична хигиена;
 3. Прикажување на процесот на подготовка на елементарни јадења, волонтери во Дневниот центар, со постојана интеракција со децата;
 4. Индивидуални и групни вежби согласно потребата на корисникот за просторна координација.

Веб страна