Вкупен буџет: 946.000 MKД

Времетраење: 01.03 -30.09.2022 (7 месеци)

КОНСТИТУЕНТИ

Сите граѓани и сите правни лица во Општина Гевгелија

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Организирање на одржливо постапување со отпадот на територија на Општина Гевгелија

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Достапноста на чистата, незагадена животна средина е круцијално човеково право генерирано од правото на живот. Со оваа акција ќе се иницираат добри практики и иновации на полето на постапувањето со отпад на територија на Општина Гевгелија. Преку соработка на Општина Гевгелија и ЈКПД Комуналец, Гевгелија ќе воспостави одржлив систем за постапување со отпад на целата територија. Истовремено ќе се создаде поголема свесност кај граѓаните за правилно и одржливо постапување кон животната средина и отпадот со што ќе се промени нивното однесување.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел:

Заштита на воздухот, водите и почвите од загадување, преку намалување на количината на емисии на загадувачки материи во медиумите на животна средина во општина Гевгелија.

Специфична цел/и:

Правилно и одржливо постапување со отпадот во општина Гевгелија од страна на физичките и правните лица.

РЕЗУЛТАТИ            

 1. Поголема свест кај граѓаните за правилно и одржливо постапување кон животната средина и промена на нивното однесување кон неа;
 2. Организиран синџир на селектирање и рециклирање отпад;
 3. Професионална и одговорна работа на инспекциските и контролните институции да евидентираат и да постапуваат во однос на физичките и правните лица – загадувачи;
 4. Промена на практиките на постапување со отпадот од страна на Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ – Гевгелија, надлежно за управување со отпад;
 5. Елиминирање на дивите депонии;
 6. Намалување на загаденоста на воздухот, почвите и водите во Општина Гевгелија.

АКТИВНОСТИ

 1. Подигање на јавната свест за правилно постапување со отпадот;
 2. Акции за поттикнување на намалување на количините на произведен домашен отпад;
 3. Обучување на граѓаните на основните навики на селектирање на отпадот во секој дом;
 4. Организирање на активности за производство на рециклирани материјали, суровини од отпадот;
 5. Волонтерски акции за чистење на дивите депонии.