Вкупен буџет: 4.500.000 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

 

Краток опис на организација

Основана во 2013 година според Законот за здруженија и фондации, Онлимит медиа е една од ретките организации која преку силата на дигиталните медиуми промовира слобода на медиуми, истражувачко новинарство и човекови права.

Онлимит медиа е независна организација  која се залага за отворено, демократско и либерално општество, во кое една од врвните вредности е слободата на јавно изразување, како дел од корпусот човекови слободи и права гарантирани со Уставот и со меѓународните конвенции чија потписничка е Република Северна Македонија.

Нејзината визија е организација која придонесува кон развојот на дигиталниот медиумски простор во државата, во поглед на промоција и создавање на услови за развој на етичко информирање, со посебен фокус на човековите права.

Конституенти

Целни групи на организацијата се активната заедница на граѓани и новинари присутни во дигиталниот простор кои активно учествуваат во промовирањето на вредностите на  организацијата.

Резултати

  • Зголемен бројот на членови на организацијата;
  • Подобрена комуникацијата со јавноста и членството;
  • Јакнење на капацитетот за управување на организацијата и зголемена вклученост на членовите на нејзините органи;
  • Зголемена соработки со организациите од граѓанскиот сектор;
  • Зголемена финансиска одржливост.

Веб страна