Вкупен буџет: 4.499.965 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

 

Краток опис на организација

Полио плус е граѓанска организација која активно работи на остварување на човековите права на граѓаните со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите. Мисијата ја остваруваат преку застапување за промена и унапредување на законодавството, промовирање на инклузивно образование и вработување, независно живеење за лицата со хендикеп, граѓанската партиципација, како и подигнување на јавната свест.

Конституенти

Лица со хендикеп, организации на лица со хендикеп, родители на деца со хендикеп, различни општествени чинители и актери, граѓански организации на меѓународно, регионално национално и локално ниво.

Резултати

  • Активно учество и придонес во носење на нови законски решенија и политики;
  • Зголемена видливост и подигната јавна свест на јавноста за прашањето на хендикепот;
  • Преземени активности за градење капацитети на членовите на Полио плус.

Веб страна