Вкупен буџет: 4.499.392 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

Краток опис на организација

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ е основана на 29 април 1992 година во Скопје, како светска асоцијација и прва регистрирана организација за заштита на правата на детето.

Визијата на „Меѓаши“  е поправеден свет за секое дете.

Мисијата на организацијата е да ги застапува и заштитува правата на децата, да поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, да го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и да се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. „Меѓаши“ го промовира мировното образование, развивајќи активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство и ги негува различностите и еднаквите можности за сите.

Конституенти

Деца, млади, родители, институции, медиуми, агенции, меѓународни организации.

Резултати

  • Активна вклученост во повеќе делови од акцискиот план на Владата за обезбедување овозможувачка околина;
  • Придонес кон посоодветен третман на детските права и нивно позиционирање високо на приоритетната листа на носителите на одлуки.

Веб страна