Вкупен буџет: 4.500.000 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

Краток опис на организацијата

Цивил – Центар за слобода е организација за човекови права која успешно ги комбинира активизмот, аналитиката и медиумската продукција во своите проекти и активности, со големо влијание на процесите и настаните во Република Северна Македонија. Цивил е непрофитно и невладино национално граѓанско здружение, активно во полето на човековите права, мирот и контролата на оружјето, основано на 25 ноември 1999 год. Неформално, организацијата е активна од 1996 год. Цивил е една од организациите со најголема доверба во земјата. Организацијата спроведува изборен мониторинг од 2008 година, воведувајќи нови, високо ефективни методологии на набљудување и граѓанска едукација за гласачкото право.

Конституенти

Општа јавност; поединци и групи чии права и слободи се загрозени; гласачи; медиуми; политички партии; млади

Резултати

  • Силно и видливо влијание на ГО преку динамична и повеќеслојна меѓусекторска комуникација меѓу различните засегнати страни и носители на одлуки на национално и локално ниво;
  • Бројот на активни членови на ЦИВИЛ се зголемува за 100 годишно (од 400 на 700 за три години)
  • Граѓаните се поттикнати да учествуваат во носењето одлуки на локално и национално ниво во различни области и теми.

Веб страна