Вкупен буџет: 4.499.912 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

Краток опис на организација

Форум- Центар за стратешки истражувања и документација (Форум ЦСИД) е организација основана со цел да се вклучи во развојот на демократијата, поддршката на човековите права и меѓуетничките односи и да помогне во креирање на националните политики во сите сфери на општественото живеење и создавање услови за евро-атлански интеграции. Центарот промовира издржани и спроведливи јавни политики, нуди поддршка на заедниците и ги помага реформите во разни области од јавните услуги.

Конституенти

Месни и урбани заедници, млади, единици на локалната самоуправа, локални граѓански организации, академска заедница, политички партии.

Резултати

  • Изработка на стратегии за соработка со граѓански сектор во ЕЛС;
  • Објавена анализа/студија за соработката и поддршката на ГО од страна на ЕЛС;
  • Изработка на стратегија за развој на Форум ЦСИД 2021-2025;
  • Ангажирани волонтери во Форум ЦСИД;
  • Формирана мрежа на граѓански организации за реформа и развој на локалната и месната самоуправа;
  • Спроведени обуки за истражување и застапување;
  • Спроведено истражување за состојбата со граѓанското учество во практикување на непосредното учество во носење одлуки на локално ниво и подготвен документ за политики.

Веб страница