Вкупен буџет: 4.500.000 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

Краток опис на организација

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ја фокусира својата работа врз две групи од меѓусебно поврзани активности:

(1) мониторинг на државните институции и врз основа на тоа, препорачување мерки и политики за унапредување на работењето, доброто владеење, економскиот развој и за намалување на просторот за корупција; и

(2) унапредување на способноста на новинарите и на граѓанските организации во борбата против корупцијата и зголемувањето на транспарентноста, одговорноста и отчетноста на институциите.

Конституенти

Граѓани, граѓански организации, новинари, медиуми, администрација, компании.

Резултати

 • Делување преку Советот кон унапредување на околината за развој на граѓанските организации;
 • Поддршка на граѓанските организации со што се зголемува нивната соработка, доверба и почит кај граѓаните и властите и се отвораат нови перспективи за развој на граѓанското општество;
 • Граѓанските организации се снабдени со потребни податоци како основа за нивно поуспешно делување за унапредување на животот и работата на граѓаните;
 • Вклучен широк круг на конституенти во стратешкото планирање на организацијата;
 • Конституентите учествуваат врз основа на волонтерски ангажман во извршување на активностите на организацијата;
 • Подобрена соработка со постојните мрежи и платформи;
 • Воспоставена соработка со бизнис-секторот за остварување на заемни ефекти;
 • Учество во унапредување на јавните политики и практики од областите на своето делување;
 • Развиени капацитетите на граѓанските организации за делување за развој на локалните заедници;
 • Поддржани новинари за професионално известување кое ги зголемува притисокот и барањето одговорност од властите;
 • Олеснет пристап до информации од јавен карактер за граѓаните, граѓанските организации и новинарите.

Веб страна