Вкупен буџет: 1.797.800 МКД

Времетраење: 1.6.2019-30.11.2020

Партнер

Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип

Конституенти

Најмалку 24 граѓански организации, осум локални Совети за превенција,  најмалку 400 граѓани од осумте селектирани општини, општата јавност.

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Здружени сме посигурни и побезбедни

 За што е потребна акцијата

Локалните власти се водени од партиските политики, а партиските агенди влијаат во огромна мера при носењето на одлуки. Целите на партиите во нашето општество се поврзани со задоволување на потребите и интересите на своето членство (кое не подразбира секогаш мнозинство). Граѓаните, пак, со надеж за исполнување на краткорочни лични интереси, се многу повеќе организирани во рамки на политичките партии и застапуваат партиски ставови, а многу помалку се неутрални или веруваат во моќта на граѓанските организации и граѓанскиот активизам како можност за доаѓање до позитивни промени. На крајот, локалните граѓански организации се ограничени со ресурси, а зависат од надворешно финансирање кое се обезбедува на конкурентна основа, па недостига континуитет во работата, а резултатите и ефектите од нивните ангажмани се со ограничен успех.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Граѓанскиот сектор соработува со локалните власти и активно придонесува кон позитивни општествени промени и социјално-инклузивно управување на локално ниво.

Специфична цел: Граѓанските организации и активисти во осум општини од осум региони се охрабрени за соработка со локалните власти и учество во процесите на креирање и донесување одлуки преку промоција на позитивни примери и иницирање на нови заеднички акции.

Резултати

 • Воспоставена комуникација и соработка со осум локални Совети за превенција и најмалку 24 граѓански организации во различни региони.
 • Подготвена и споделена анализа за активноста на осум локални Совети за превенција и вклученоста на граѓанските во креирање и донесување на одлуки.
 • Информирани граѓани со подигната свест за улогата во превенција и безбедност преку подготвена и промовирана анализа на граѓански приоритети и проблеми во областа на превенцијата за осум избрани општини.
 • Зајакнати капацитети на осум локални Совети за превенција и 24 граѓански организации за обезбедување на учество и добро управување.

Активности

 1. Воспоставување функционален проектен тим и селекција на осум општини/локални Совети за превенција и 24 граѓански организации.
 2. Потпишување Меморандуми за соработка со избрани осум општини.
 3. Истражување на активноста на нововоспоставените локални Совети за превенција во селектираните осум општини и вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во носење одлуки, и, споделување на анализата.
 4. Детектирање на проблеми/приоритети на граѓаните од областа на безбедност и превенција во осумте општини, преку спроведување на анкета и фокус групи.
 5. Изработка и споделување на анализи за истражените општини.
 6. Продукција, емитување на радио и споделување на осум новинарски прилози за приоритетите на граѓаните во осумте општини.
 7. Истражување за позитивни примери од соработката на граѓански организации и ЛС во областа на креирање и носење одлуки и успешни приказни во решавање на проблеми.
 8. Изработка, промоција и споделување на осум визуелизации.
 9. Организирање и спроведување на осум информативно-едукативни работилници за локалните Совети за превенција и граѓански организации во осумте селектирани општини.
 10. Организирање и спроведување на завршен настан за вмрежување и споделување искуства за актерите од осумте општини.

Веб страница