Во партнерство со Здружение на пензионери на Македонска Каменица и Здружение ГЛАС НА ЕДНАКВОСТА Македонска Каменица

Вкупен буџет: 2.599.400 МКД

Времетраење: 16 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Стари лица од Македонска Каменица кои живеат во руралните средини, односно планинските села Саса, Моштица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Тодоровци, Дулица и Цера.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Дигитализација на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Со затварањето на рудник Саса во изминатите години голем дел од младите барајќи егзистенција го напуштија своето место на живеење и заминаа да бараат работа во државата и странство, оставајќи ги своите стари родители да живеат препуштени сами на себе. Со реализирање на овој проект старите и изнемоштени лица во руралните средини ќе бидат згрижени во секое време.

Со овој проект кој првпат се спроведува на територијата на општина Македонска Каменица ќе се олесни и работата и на институциите.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Дигитализација на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица.

Специфична цел/и:

 • Формирање на Диспечерски центар за обезбедување на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица;
 • Формирање на мобилен тим за брзо реагирање за обезбедување на нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица;
 • Обезбедување на социјални услуги за стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Мапирани стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица;
 2. Обезбедени дигитални социјални услуги за 50 лица кои живеат во руралните средини во општина Македонска Каменица;
 3. Диспечерски центар за обезбедување на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица;
 4. Мобилен тим за брзо реагирање за обезбедување на нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица.

АКТИВНОСТИ

 1. Промоција за почеток на проектот во Македонска Каменица;
 2. Изработка на социјална карта и мапирање на стари изнемоштени лица кои живеат во руралните средини во Македонска Каменица;
 3. Набавка на опрема;
 4. Избор на 50 лица за обезбедување на социјалните услуги за нега;
 5. Изработка на правни документи и тим за работа на диспечерскиот Центар;
 6. Организирање на обуки за диспечерскиот центар и мобилниот тим;
 7. Формирање на тим за обезбедување на социјални услуги за стари и изнемоштени лица во руралните средини во општина Македонска Каменица;
 8. Промоција на социјални услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини;
 9. Завршен настан од реализација на проектот.

Веб страна