Вкупен буџет овозможен од Цивика мобилитас: 314.154 МКД

Времетраење: 4 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Директни конституенти: 100 млади лица (4 групи по 25 учесници) на возраст од 16 до 19 години од двата пола, со различен социо-економски статус и различна етничка и верска припадност, ученици во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“.

Индиректни конституенти: корисници на услуги во Клиниката за детски болести или Дом за стари лица „ЖАНА-С“, ЈУ Детски дом „11 Октомври“, како и пошироката средина како опкружување на  горенаведените корисници.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Поттикнување општествена одговорност кај младите преку волонтерски активности.

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Добивање неформална едукација на младите кои ќе ја применат во реализирање волонтерски активности со што ќе придонесат за подобрување на квалитетот на животот на локално ниво, а ќе се здобијат со позитивни општествени вредности.

При формирање на директната целна група акцент ќе биде ставен на  родовата застапеност.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел:  

Поттикнување општествена одговорност кај младите преку активно и квалитетно искористување на слободното време и нивно вклучување во волонтерски активности од областа на културата и уметноста со акцент на негување на здрави животни навики.

Специфична цел/и:

Развивање свесност за совесно и одговорно однесување, како и зголемување на самодовербата.

РЕЗУЛТАТИ

 • Стекнати знаења од Законот за волонтерство на РСМ;
 • Подобрени способности за комуникација со старите лица, деца со здрав развој и со болно дете и со деца без родители;
 • Поттикнати позитивни општествени вредности;
 • Развиена свесност за совесно и одговорно однесување и зголемена самодоверба;
 • Правилно и корисно организирање на слободно време и здрави стилови на живеење;
 • Правилен раст и развој и градењето на здрави личности со стабилни морални вредности;
 • Пресретнување на потребите на заедницата и јакнење на врските во истата;
 • Стекнато волонтерско работно искуство, промовирани позитивни волонтерски практики, како и нивното значење.

АКТИВНОСТИ

Вкупно за сите 4 групи со по 25 учесници ќе се одржат:

 • 12 теоретски семинари;
 • 4 работилници;
 • 4 подготвителни волонтерски работилници;
 • 4 волонтерски активности.