Буџет: 97.000 МКД

Период на спроведување: 22.04 – 22.06.2020

Конституенти

Работници, работодавачи, граѓански организации, синдикални организации, организации на работодавачи, државни институции

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Подршка на работниците и работодавачите во услови на пандемија

За што е потребна акцијата

Недоволната информираност на работниците во услови на вонредна состојба и во состојба на пандемија во најголем број случаеви ги доведува работниците во забуна и заблуда заради што можат да бидат злоупотребени. Од друга страна пак, работодавачите се соочуваат со нејаснотии за почитувањето на законските одредби поврзани со безбедноста и здравјето при работа. Акцијата е релевантна на овој повик и ќе ја поддржи Р. С. Македонија во запирање на ширењето на коронавирусот и ќе помогне во ублажувањето на последиците од пандемијата за граѓаните, со фокус на најранливите.

Цели и резултати

Цели

  • Општа цел: Подигнување на свесноста на работниците и работодавачите за ризиците од корона вирусот и насоки за превенција од понатамошно ширење
  • Специфични цели:
  • Зајакнување на заштитата на работниците изложени на ризик
  • Подигнување на свеста за опасности и ризици на работните места преку едукација на работниците од услужниот сектор

Резултати 

  • Обезбедена советодавна помош и безбедносни совети за најзагрозените групи на работници и поддршка на работодавачите за спроведување на БЗР во случај на вонредна состојба;
  •  Зајакнати капацитети на работниците во услужниот сектор и подобрена соработка и координација помеѓу граѓанските организации и државните институции во справување со последиците од пандемијата Ковид-19.

Активности

  • Советодавна помош и поддршка за работниците и работодавачите;
  • Стручен тим ќе обезбеди консултации и поддршка и на работодавачите во обезбедување на мислења и ставови од институциите при спроведување на законската регулатива за безбедност и здравје при работа во услови на пандемија;
  • Online поддршка и испорачување на образовен модул (креирање on-line видео модул) во два дела теоретски и практичен дел за е – учење за безбедност и здравје при работа на работниците од услужниот сектор кои се на првата линија на услуга во случај на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19.

Веб страна