На 13.07.2017 година во х.Елит Плаза во Скопје се одржа Завршната конференција од проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“.

На конференцијата беа презентирани резултатите од проектот, како и подготвените препораки за подобрување на граѓанското учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво. Невенка Лонгурова Гирова, извршен директор на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип и менаџер на проектот истакна дека од проектот се произлезени конкретни препораки и предлог – решенија за подобрување на постоечките механизми за граѓанско учество на локално ниво кои ќе бидат доставени до сите општини во Р.Македонија.

Во рамки на конференцијата свое излагање имаше и г-ѓа Гонце Јаковлевска, извршен директот на МЦМС и национален координатор на Цивика Мобилитас, која посвети внимание на улогата на граѓанското општество во унапредување на учеството на граѓаните во креирањето на јавните политики.
„Неопходно е сите актери во општествените процеси да дадат свој придонес за подобрување на учеството на граѓаните во креирањето на јавните политики. Во моментот имаме недоволно граѓанско учество. […] Од друга страна, извештаите кои ги имаме покажуваат дека постои затвореност на институциите, заради што е неопходно да се врши постојан притисок на институциите. Граѓанските организации располагаат со експертиза којашто не е искористена од страна на институциите. Потребно е да работиме за да се променат ваквите состојби.“ – истакна г-ѓа Гонце Јаковлевска во своето излагање.

Исто така, свое излагање за улогата на месните и урбаните заедници во поттикнувањето на граѓанското учество на локално ниво имаше и г-дин Слаѓан Пенев, извршен директор на Центарот за стратешки истражувања и документација ФОРУМ – Скопје.
„Месните и урбаните заедници повеќе немаат свои надлежности и го изгубија правниот статус којшто го имаа. Вака, тие не можат да функционираат, поради што е потребно враќање на надлежностите на месните и урбаните заедници. […] Непходно е да се размислува за прилагодени модели за заживување на месните и урбаните заедници, на пример, преку формирање на т.н. Совет на месни и урбани заедници. […] Повеќе од очигледна е потребата за ревизија на постоечкиот Закон за локална самоуправа“ – истакна г-динот Слаѓан Пенев.

Во рамки на Завршната конференција беше презентиран и документот за јавна политика, со заклучоци и препораки за подобрување на граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво.
Проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“ е финансиран од Европската Унија.