Почитувани,

Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец ЈУНИ 2017 година мошете да погледнете во табеларниот преглед (ТУКА)

Во продолжение следуваат законскит еи подзаконските акти кои што во месец Јуни 2017 година престануваат да важат (ТУКА)