Според последното истражување на International Budget Partnership, генералниот заклучок е дека владите не успеваат да одговорат на Ковид 19 кризата на транспарентен и одговорен начин кога е во прашање фискалната политика. Повеќе од две третини од владите што се предмет на мониторинг, обезбедиле само ограничени или минимални нивоа на отчетност при воведувањето и спроведувањето на нивните пакети за надминување на кризата преку фискалната политика.

Повеќе за истражувањето и резултатите за Северна Македонија можете да погледнете на следните линкови:

Извештај за Северна Македонија -КОВИД 19

Report COVD 19- North Macedonia

Questionnaire – methodology

OBS Covid 19 Module

General Report