Здружението Центар за креативен меѓународен дијалог Скопје (ЦКМД) во периодот од 15 март до 5 април 2017 година, спроведе анкета преку интернет за истражување на перцепцијата на населението за националните симболи, нивното поврзување со политичките партии како и нивното влијание врз секојдневното однесување на граѓаните. Анкетата е дел од проектот „Национални симболи, културна меморија и политички идентитети во Република Македонија“.

Според добиените резултати, 43% од испитаниците одговориле дека сонцето на Вергина ги асоцира на Античка Македонија и Грците/Хелените, додека 38% ги асоцира на македонската историја и народ, што покажува дека граѓаните прават дистинкција помеѓу овие поими.

Околу 68% од испитаниците одговориле дека симболот на двоглавиот орел ги асоцира на албанската историја и народ, а незначителни 2% го поврзуваат со некоја од албанските партии.
Асоцијативно, 46% од испитаниците ја поврзуваат црвената боја со знамето на Република Македонија, додека 44% не ја поврзуваат ниту со знамето, ниту со некоја од партиите.

Дури половина од испитаниците некогаш свесно избегнале посета на објект или манифестација од областа на културата за да не бидат идентификувани како припадници на некоја политичка партија.
Од добиените податоци се гледа дека испитаниците сметаат дека присвојувањето симболи од страна на партиите е неправедно и дека тоа се прави за политички цели. Исто така, користењето на национални симболи во најголем дел не им помага полесно да се идентификуваат со политичките партии, или пак тие воопшто не се идентификуваат со некоја партија.

Анкетата е спроведена на пригоден примерок од 112 полнолетни граѓани на Република Македонија, каде значителен дел од испитаниците се Македонци (86%). Испитаниците во главно живеат во град (96%), додека според регионот, на водечко место е Скопскиот регион (83%). Според степенот на образование, испитаниците се во главно високо образовани, освен 5%, кои имаат завршено средно образование.

Здружението Центар за креативен меѓународен дијалог Скопје (ЦКМД) е корисник на мал акциски грант на Цивика мобилитас.