Центарот за управување со промени- ЦУП во рамки на проектот „Следење на административната правда“ поддржан од Британската амбасада во Скопје, спроведе теренска анкета на тема „Какви се мислењата на граѓаните за вработувањата во државната и јавната администрација?“.

Добиените наоди и истражувања се прикажани на инфографикот кој следи.

13 04 2017 CUP vesti infograph

Проектот ги набљудува обемот и ефикасноста на државната администрација како и нејзината крајна цел да одговори на потребите на граѓаните со соодветни услуги. Преку неговото спроведување се очекува да се отвори една поширока дебата, да се подигне свесноста за значењето на ефикасноста и ефективноста на државната и јавната администрација во служба на граѓаните и да се воспостават подобри и поефикасни практики во државната и јавната администрација.

Истражувањата спроведени во рамки на проектот се достапни на следните линкови:

  1. Како до административната правда? 
  2. Колкав и каков јавен сектор имаме во Република Македонија (РМ) ?

– на албански јазик

  1. Si të arrihet deri te drejtësia administrative?
  2. Sa është i madh dhe çfarë sektori publik kemi në republikën e maqedonisë (rm)?

Центарот за управување со промени- ЦУП се корисници на акциски грант на Цивика мобилитас.