1. За СФЕРА Интернешнал

Здружението за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ – Битола е формирана во 2009 година која се фокусира на младите и на сите граѓани во општина Битола за остварување на своите главни цели, активности и акции во склоп на нашата мисија која што е покренување на свеста и едукација на локалните заедници, преку неформални едукативни методи, на темите како заштита на животната средина, културно и природно наследство, здрав живот, долгорочна одржливост на младинскиот развој и активно учество на младите преку волонтирање во Северна Македонија.

Визијата на СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ е чиста, еколошка животна средина во Република Северна Македонија и искористување на алтернативните извори за енергија.

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ преку неформално образование поттикнува практикување на здрав живот, грижа за животната средина, активно учество на младите во РСМ и волонтерство.

 • За ЈЕП Гостивар

Платформата за зајакнување на младите – ЈЕП, е формирана во 2015 година која се стреми да ги поддржи младите од Гостивар и околината преку негување на нивните лидерски вештини, охрабрување на нивниот граѓански ангажман и обезбедување технички вештини.

Мисијата на ЈЕП е поттикнување и зајакнување на младите преку различни проекти . Нашата цел е инспирирање и обучување на младите да преземат активна улога во процесот на донесување на одлуки.

 • За проектот „Заедници инклузивни за млади“

Главна цел на проектот е подобрување на локалното владеење преку зголемена инклузивност и општествено влијание на младите во локалниот демократски живот. Клучните засегнати страни се младински граѓански организации, локални младински совети, единици на локална самоуправа и граѓани. Крајни корисници се младите, со посебен фокус на ранливите групи (лица кои живеат во екстремна сиромаштија, ромска етничка заедница, деца, жени, лица со попреченост, ЛГБТИ популација). Проектот е дизајниран со цел да ги вклучи сите млади во општеството, односно да формира инклузивни општества, кои се од клучно значење за демократијата, да издејствува директно влијание на младите врз креирањето и спроведувањето на локалните политики, со цел да им го олесни животот на непривилегираните, односно на причините и последиците од нееднаквоста, вклучително и полот, маргинализацијата и дискриминацијата, како и справувањето со потребите на обесправените и ранливите групи, кои треба да се  подржани од локалните заедници.

Специфични цели се:

 • Да им се помогне на локалните власти во развивањето и спроведувањето на регулативите и политиките преку зајакнување на механизмите за младинско учество;
 • Да се изгрдат капацитетите на локалните младински ГО;
 • Да се ​​поттикне дијалогот и социјалната кохезија за борба против дискриминацијата и сегрегацијата.

Очекувани резултати:

 • Зајакнати капацитети на 30 младински организации и неформални групи за социјална инклузија;
 • Развиени капацитети на 8 локални младински совети за социјална инклузија;
 • Развиена мониторинг матрица за следење на спроведувањето на законот;
 • Објавени најмалку 8 мониторинг извештаи за спроведувањето на Законот за младинско учество и младински политики на регионално ниво;
 • Објавен најмалку 1 извештај за спроведување на Законот за младинско учество и младински политики на национално ниво;
 • Изготвени најмалку 20 препораки за унапредување на младинското учество;
 • Развиена методологија за индекс на социјална вклученост на младите во локалните политики и институции;
 • Објавено истражување за учеството на младите во локалните политики и институции;
 • Поддржани најмалку 15 младински иницијативи усогласени со препораките од извештаите од мониторингот и Локалните младински стратегии;
 • Антидискриминација;
 • Социјална правда (Борба против нееднаквоста);
 • Застапување, лобирање и јавни политики.

Планираните активности во рамките на проектот имаат за цел да ја подобрат имплементацијата на локалните услуги предвидени во Законот за младинско учество и младинска политика и да ги зајакнат локалните младински граѓански организации да се залагаат за социјална инклузија, притоа вклучувајќи ги и  младите лица со попреченост и младите од ранливите групи во локалната политика и процесите на одлучување, поттикнувајќи ги на волонтерство, младински активизам и младинската работа за заштита на интересите на младите. Проектот ќе придонесе за приближување на РСМ поблиску до интеграција на ЕУ, преку подршка на иновативен и проактивен граѓански активизам, волонтерство за продобрување на локалната власт, со посебен фокус на вклучување на жените и лицата со попреченост.

Планирани проектни активности:

 • Градење на капацитети;
 • Спроведување мониторинг на имплементацијата на Законот за младинско учество и младински политики на локално ниво;
 • Воведување на индекс на социјална вклученост на младите на локално ниво;
 • Поддршка на локални младински иницијативи;
 • Видливост и споделување на резултати.
 1. Општи информации за Тренинг обуките

Младинските организации играат клучна улога во зголемувањето на младинското учество и обезбедувањето на младите пријателски и инклузивни локални и национални политики. Покрај тоа, механизмот на Локалните младински совети дозволува простор за младите лидери на заедниците да имаат директен пристап до носителите на одлуки и им овозможува на слободата и моќта на одлучување да направат значајни промени за младите во нивната заедница. Сепак, организациите предводени од младите сè уште немаат капацитети да спроведат силно застапување кампања, активно да се вклучат младите во нивните активности и да се препознаат и адресираат социјалните исклучување и заштита на ранливите групи млади.

Проектот ќе спроведе сет на обуки за повеќе од 30 локални младински организации. Обуките ќе ги опфатат темите:

 • Социјална инклузија и Социјална правда;
 • Антидискриминација;
 • Застапување и лобирање;
 • Развој на јавни политики.

Секоја обука ќе има повеќе од 30 учесници од кои најмногу 20 ќе биде физички присутен.

Обуката за социјална инклузија и социјална правда (Борба против нееднаквоста обука)  ќе ги опреми учесниците со знаење да ја препознаат нееднаквоста, потребното методолошки алатки за активна работа и вклучување на младите од маргинализираните групи и како да успешно се залагаат за вклучување на младите.

Обуката за антидискриминација ќе опфати темите како да се препознае дискриминацијата, како да се реши дискриминацијата, социјалната одговорност. Исто така локалните комитети за антидискриминација ќе бидат претставени како место каде ќе се решаваат дискриминацијата и да се изградат антидискриминаторски политики на локално ниво.

Трета обука Обука за застапување и лобирање ќе им помогне на учесниците да ги разберат различните алатки и методи кои се користат за успешно застапување и лобира за одржлива промена, како да се комуницира со носителите на одлуки, како да се развие застапување кампања.

Последната програма за обука Развој на јавни политики ги овластува учесниците да да развијат јавни политики и кратки политики врз основа на докази и широка консултација со конституентите. На обуката ќе ги опреми учесниците со истражувачки вештини и знаења, како и методи и знаења за тоа како да се развие одржлива инклузивна политика.

 • Временска рамка

Обуките треба да се реализира помеѓу Септември 2022 и Декември 2022 година. Договорната страна треба да подготви методологија по која ќе работи (образец во прилог).

 • Работен Јазик

Обуките ќе бидат спроведени на Македонски јазик.

 • Локација

Тренинг обуките ќе се одржуваат хибридно, што значи методологијата и програмата треба да биде прилагодена за физичко и онлине присуство на учесниците. Експертите мора да биде присутни физички.

 1. Очекувани резултатот
 2. Подготвен план за реализирање на обуките на гореспоменатата тема;
 3. Подготвени работни материјали;
 4. Одржани 4 дводневни обуки на дадените теми;
 5. Доставен финален извештај за работата.
 • Услови за ангажирање на експертот 

За спроведување на обуките е потребен експерт кои ги исполнуваат  следниве општи услови:

 • Завршено високо образование;
 • Најмалку 3 години искуство во организирање и одржување на обуки со неформални методи;
 • Познавање и искуство на работа со млади.

Предавачите се должни за секоја промена на договорените услови да контактира со проектниот менаџер.

 1. Начин на пријавување

Услов за учество на тендерот е заинтересираните правни или физички лица да ги исполнуваат општите услови споменати во точка 9,

За пријавување испратете ги следниве документи:

 • Стручна биографија на предавачите предложени за подготовка на обуката со референци;
 • Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 1)
 • Предлог методологија (формулар даден во прилог, анекс 2);
 • Потпишана изјава за ексклузивност и достапност, (документ во прилог, анекс 3);
 • Потпишана изјава (доколку се работи за правно лице) дека нема правни пречки за реализација на активноста (документ во прилог, анекс 4).[1]
 • Tековна состојба на добавувачот (доколку се работи за правно лице), не постара од една година;

Еден експерт може да аплицира и за повеќе теми со одделни методологии за соодветната тема од горенаведените.

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица, резиденти во Република Северна Македонија.

Рокот за пријавување е до 04.09.2022 година до 23:59 часот.

Понудата се доставува во затворен коверт во архивата на Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал (ул. Влатко Миленкоски 22, 7000, Битола) или скенирана на е-поштa info@sferainternational.org

Како наслов на електронската порака наведете: ,,За проект со Реф. Бр. EuropeAid/171333/DD/ACT/MK “ и текстот „Апликација/Понуда за”.


[1] Доколку понудувачот е правно лице изјавата треба да ја потпише застапникот на правното лице

Annex1_formular_za_ponudaDownload

Annex2_metodologija_ekspertiDownload

Annex3_izjava_ekspertiDownload

Annex4_izjava_pravni_licaDownload