Правата на децата на соодветно образование, здравствена заштита и социјална заштита биле дел од собраниските расправи во 2016 година според „Извештајот за затапеноста на детските права во работата на Собранието на РМ во 2016 година“, кој го презентираше Првата детска амбасада во светот Меѓаши на 26.05.2017 година.

Истражувачите разгледале материјали од 2016 година и утврдиле дека за овие права се зборува на индиректен начин, како за теми кои се важни и за децата и кои можат да предизвикаат поголем интерес .

„Доколку се земе предвид политичкиот контекст во кој функционираше Собранието на Република Македонија во текот на минатата година, дури и индиректниот начин на разгледување на правата на децата е за поздравување“, велат од Меѓаши.

Препораките за понатамошна работа се однесуваат на поголема вклученост на граѓанските организации кои имаат експертиза по одредени прашања со цел да се поттикне партиципативен процес при донесување на системски одлуки поврзани со детските права, како и зголемена дискусија за секундарните и терцијалните права како право на детско учество, слобода на говор итн.

Подготовката на овој извештај е дел од проектот „Имплементација на Конвенцијта за права на детето во Македонија“, спроведуван од Коалиција на малдински организации СЕГА во партнерство со Меѓаши и Младинскиот образовен форум. Проектот е во трета фаза на спроведување, и има за цел да го подобри учеството на децата и младите во процесите на донесување одлуки во училишниот и општествениот живот во Република Македонија.

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас. За повеќе информации околу ова, погледнете го нивниот профил.