Пресконфернција за медиуми одржана во хотел Холидеј Ин – Скопје

Активностите на платформа„Мојот глас – моја одговорност“ има цел да го зајакнат капацитетот на ромските организации за учество во креирањето на јавните политики, донесувањето на одлуките и нивно спроведување на локално и национално ниво;

– Зголемат учеството на припадниците на ромската заедница во процесите на политичка едукација, политичка партиципација и политичко претставување;

– Зајакнат капацитетот на припадниците на ромската заедница за учество во политичкиот систем преку процесите на јавност, транспарентност и отчетност;

Остварувањето на целите на платформата ќе придонесе за нагорна социјална миграција на припадниците на ромската заедница и активно учество во развојот на демократските процеси во Република Македонија што ќе резултира со значителен придонес во развојот на современото македонско општество во целина.

Организации кои се вклучени во платформата: Иницијатива за социјална промена „ИНСОК“ – Скопје, Самет Скендери, Здружение за развој на ромската заедница „СУМНАЛ“ – Скопје, Нешат Аземовски, Хуманитарно добротворно здружение на Ромите „Месечина“ – Гостивар, Мухамед Точи, НВО„КХАМ“ – Делчево, Зекир Абдлулов и Национален ромски центар – Куманово,Ашмет Елезовски.