Регионалното географско друштво ГЕОСФЕРА – Битола ги организира регионалните натпревари по географија за 2017 год. Истите се одржаа на 01.04.2017 год. во ОУ „Св. Климент Охридски“ – Битола и на нив учествуваа 42 ученици и околу 20 ментори наставници.

Повеќе информации на http://geosfera.webs.com/