Целта на проектот е да се оценат наодите од пробната мерка „Направете го декларираниот работен однос привлечен за работодавачите и работниците”, да се вградат во македонскиот правен и економски контекст и да се предложат решенија што го поддржуваат преодот кон формалност.

Клиент: Меѓународна организација на трудот

Времетраење: јули-септември 2023

The post Оценка на наодите од пилот-мерката „Направи ја декларираната работа привлечна за работодавачите и работниците.“ first appeared on Finance Think.

The post Оценка на наодите од пилот-мерката „Направи ја декларираната работа привлечна за работодавачите и работниците.“ appeared first on Finance Think.